پرسش مهر ۱۳۹۷

پنجشنبه 22 شهريور 1397
23:30
آزمون ضمن خدمت
پرسش مهر ۱۳۹۷

پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام

پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ امپرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام پرسش مهر ۱۳۹۷ - پرسش مهر ۱۹ ام

پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸ پرسش مهر ۱۳۹۸

پرسش مهر ۱۳۹۷- پرسش مهر ۱۳۹۷- پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸پرسش مهر ۱۳۹۷-۱۳۹۸

پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷ پرسش مهر رییس جمهور ۹۸-۱۳۹۷

سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸ سوال پرسش مهر ۱۳۹۸


برچسب ها: بهترين پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور , بهترین پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور , پاسخ به پرسش مهر 97 , پاسخ به پرسش مهر 97-1398 , پاسخ به پرسش مهر 97-98 , پاسخ به پرسش مهر 98-97 , پاسخ به پرسش مهر نوزدهم , پاسخ به پرسش مهر96 , پاسخ به پرسش مهر97 , پاسخ به پرسش مهر98 , پاسخ به سوال رئيس جمهور از دانش آموزان , پاسخ به سوال رئیس جمهور از دانش آموزان , پاسخ پرسش مهر 16 , پاسخ پرسش مهر 19 , پاسخ پرسش مهر 19 رایگان , پاسخ پرسش مهر 20 , پاسخ پرسش مهر 97 , پاسخ پرسش مهر 97 رایگان , پاسخ پرسش مهر 97-1398 , پاسخ پرسش مهر 97-98 , پاسخ پرسش مهر 98-97 , پاسخ پرسش مهر رایگان 19 , پاسخ پرسش مهر رایگان 97 , پاسخ دانش آموزان به پرسش مهر , پاسخ دانش اموزان به پرسش مهر , پرسش 19 مهر نتايج , پرسش 19 مهر نتایج , پرسش 20 مهر نتايج , پرسش 20 مهر نتایج , پرسش مهر , پرسش مهر 18 , پرسش مهر 19 , پرسش مهر 19 چيست , پرسش مهر 19 چیست , پرسش مهر 19 حسن روحاني , پرسش مهر 19 حسن روحانی , پرسش مهر 19 رئيس جمهور , پرسش مهر 19 رئیس جمهور , پرسش مهر 19 رایگان , پرسش مهر 19 روحاني , پرسش مهر 19 روحانی , پرسش مهر 19 رياست جمهوري , پ ,
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی

جمعه 16 شهريور 1397
11:42
آزمون ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی

جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی

لینک دانلود سوالات کلیک کنید

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی زیر می باشد:

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی:

سوالات در حال بروز رسانی می باشد آپدیت سوالات ایمیل می شود ایمیل معتبر وارد کنید

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 20 سوال
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
 3. لینک دانلود سوالات کلیک کنید
 4. محتوی آموزشی شماره 1
 5. محتوی آموزشی شماره2

لینک دانلود سوالات کلیک کنید

سوالات در حال بروز رسانی می باشد آپدیت سوالات ایمیل می شود ایمیل معتبر وارد کنید

نکته مهم : ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون معرفت و بصیرت حسینی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

سوالات در حال بروز رسانی می باشد آپدیت سوالات ایمیل می شود ایمیل معتبر وارد کنید

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالا ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ... عضو کانال شوید:

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

لینک دانلود سوالات کلیک کنید


برچسب ها: معرفت و بصیرت حسینی , جزوه معرفت وبصیرت حسینی , سوالات معرفت وبصیرت حسینی , کتاب معرفت و بصیرت حسینی , دوره معرفت وبصیرت حسینی , آزمون معرفت وبصیرت حسینی , دانلود معرفت وبصیرت حسینی , دانلود کتاب معرفت و بصیرت حسینی , محتوای دوره معرفت وبصیرت حسینی , نمونه سوالات معرفت وبصیرت حسینی , دوره ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی , دانلود نمونه سوالات معرفت وبصیرت حسینی , دانلود سوالات معرفت وبصیرت حسینی , برگزاری دوره ضمن خدمت معرفت وبصیرت حسینی , دوره ضمن خدمت معرفت وبصیرت حسینی , ضمن خدمت فرهنگیان حماسه حسینی , سوالات حماسه حسینی ضمن خدمت فرهنگیان , نمونه سوالات حماسه حسینی ضمن خدمت فرهنگیان , سوالات کتاب حماسه حسینی ضمن خدمت فرهنگیان , آزمون ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی , آزمون معرفت و بصیرت حسینی , آزمون معرفت و بصیرت حسینی مرات , آزمون نهایی معرفت و بصیرت حسینی , آغازین سنجش خدمت ضمن , آغازین سنجش خدمت ضمن برای سوالات دانلود , امتحان معرفت و ,
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی

پنجشنبه 15 شهريور 1397
12:24
آزمون ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی

جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی

لینک دانلود سوالات کلیک کنید

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی زیر می باشد:

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی:

سوالات در حال بروز رسانی می باشد آپدیت سوالات ایمیل می شود ایمیل معتبر وارد کنید

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 20 سوال
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال
 3. لینک دانلود سوالات کلیک کنید
 4. محتوی آموزشی شماره 1
 5. محتوی آموزشی شماره2

لینک دانلود سوالات کلیک کنید

سوالات در حال بروز رسانی می باشد آپدیت سوالات ایمیل می شود ایمیل معتبر وارد کنید

نکته مهم : ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون معرفت و بصیرت حسینی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

سوالات در حال بروز رسانی می باشد آپدیت سوالات ایمیل می شود ایمیل معتبر وارد کنید

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالا ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ... عضو کانال شوید:

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

لینک دانلود سوالات کلیک کنید


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پروژه مهر 97-98

دوشنبه 12 شهريور 1397
4:57
آزمون ضمن خدمت

دانلود نمونه فایل پروژه مهر سال تحصیلی 98-1397 مدارس پروژه مهر 97 دانلود پروژه مهر 97

پروژه مهر 97 سال تحصیلی 98-1397 کاملترین نمونه در ایران با فرمت ورد و پاور پوینت قابل ویرایش آماده برای استفاده مدیران گرامی.دانلود نمونه فایل پروژه مهر سال تحصیلی 98-1397 مدارس.دانلود پروژه مهر 97

لینک دانلود:پروژه مهر 97

پروژه ی مهر مداس جدیدترین نمونه در سال 98-1397 می باشد. این فایل بر اساس طرح تعالی و طرح تدبیر به صورت کامل و برنامه ریزی شده جلسه ها، الزامات کاری، راهکارها و برنامه دقیق و کامل را بر اساس تاریخ برای شما مدیران گرامی تنظیم نموده ایم که در ذیل به برحی موارد آن اشاره خواهد شد.

کلیه کارهایی که در یک مدرسه، یا حتی ادارات به خاطر هر چه بهتر برگزار شدن بازگشانی مدارس از قبیل زیبا نمودن فضاهای درسی، آماده کردن مدرسه برای شروع سال تحصیلی 98-1397 و برگزاری جشن برای دانش آموزان است پروژه مهر نامیده می شود.

[caption id="attachment_106" align="alignnone" width="300"]پروژه مهر 97 دانلود پروژه مهر 97[/caption]

لیست مواردی که در فایل پروژه مهر 97 موجود است عبارتند از :

 1. طراحی زیبای در رابطه با معرفی آموزشگاه
 2. لیست مطالب
 3. درباره پروژه مهر بهتر بدانیم
 4. فعالیت های قابل اجرا
 5. نگارش جداول مربوطه در رابطه برگزاری و نگارش صورت جلسات به صورت آماده و کامل در رابطه با فعالیت های تابستان
 6. اهمیت به مسائل بهداشتی مدرسه
 7. زیبا نمودن مدرسه
 8. بررسی و سرویس لوازم سمعی بصری
 9. اهمیت به تربیت بدنی در مدرسه
 10. بهبود همه بخشهای مدرسه
 11. توجه به فضای سبز آموزشگاه
 12. آماده نمودن کلاسی از لحاظ لیست دانش آموزان٬برنامه درسی٬ و رسم نمودار درسی
 13. آماده نمودن مدرسه برای جشن شکوفه ها
 14. توجه به شروع سال با مراسم متنوع
 15. دعوت از اهالی علم و فرهنگ
 16. توزیع کتب درسی و برنامه ریزی
 17. بهره برداری از نظرات اعضای ستاد پروژه مهر
 18. خرید لوازم التحریر ایرانی
 19. اهمیت به پذیرایی از فرهنگیان٬پدر و مادران و محصلان
 20. برنامه ریزی و چاپ بنر پیرامون شرح وظایف اعضا و کارکنان آموزشگاه
 21. تهیه کارت های دانش آموزی و پرس آن
 22. تقسیم کلاس دانش آموزان
 23. مهم ترین برنامه های پروژه ی مهر مدرسه در سال 1397
 24. مهمترین فعالیت مورد نظر ستاد پروژه مهر(شانزده گزینه)
 25. -اعضای ستاد پروژه مهر و شرح وظایف
 26. فعالیت های صورت گرفته در این راستا 90 گزینه
 27. گزارش آماده ویژه ی پروژه مهر با بیان منشی جلسات
 28. گزارش اعمال انجام شده در خصوص پروژه مهر نزدیک به سی مورد
 29. تهیه و توزیع شرح وظایف کامل
 30. تهیه قالب پاورپوینت کامل جهت مستند سازی فعالیت های پروژه مهر 97

لینک دانلود

دانلود نمونه فایل پروژه مهر سال تحصیلی 98-1397 مدارس


برچسب ها: پروژه مهر 97 , پروژه مهر 97 مدارس , پروژه مهر 97-98 , شعار پروژه مهر 97 , دانلود پروژه مهر 97-98 , دستورالعمل پروژه مهر 97-98 , دانلود پروژه مهر 97 , صورتجلسه پروژه مهر 97 , دانلود رایگان پروژه مهر 97-98 , پروژه مهر سال 98-97 , پروژه مهر سال تحصیلی 98-97 , پروژه مهر متوسطه اول , پروژه مهر متوسطه دوم , پروژه مهر مدارس متوسطه اول , دانلود پروژه مهر متوسطه اول , گزارش پروژه مهر متوسطه اول , پروژه مهر مدارس متوسطه دوم , نمونه پروژه مهر متوسطه دوم , نمونه پروژه مهر مدارس متوسطه اول , نمونه صورتجلسه پروژه مهر مدارس متوسطه دوم , پروژه مهر متوسطه , پروژه مهر مدارس متوسطه , پروژه مهر ابتدایی , پروژه مهر مدارس ابتدایی , گزارش پروژه مهر ابتدایی , نمونه پروژه مهر مدارس ابتدایی , صورتجلسه پروژه مهر مدارس ابتدایی , پروژه مهر دبستان , پروژه مهر مدرسه ابتدایی , نمونه پروژه مهر ابتدایی , پروژه مهر مدارس ابتدایی 97 , پروژه مهر در مدارس ابتدایی , نمونه گزارش پروژه مهر مدارس ابتدایی , گزارش پروژه مهر مدارس ابتدایی , دانلود پروژه مهر مدارس ابتدایی , نمونه ابلاغ پروژه مهر مدارس ابتدایی , گزارش پروژه مهر دبستان , نمو ,
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش آغازین

يکشنبه 4 شهريور 1397
20:43
آزمون ضمن خدمت

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش آغازین

کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش آغازین

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سنجش آغازین می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش آغازین زیر می باشد:

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش آغازین:

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 80 سوال با جواب
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال با جواب

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سنجش آغازین می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت سنجش آغازین می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون سنجش آغازین برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت سنجش آغازین طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

لینک دانلود:دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش آغازین


برچسب ها: نمونه سوال برای سنجش اغازین , نمونه سوال برای ضمن خدمت سنجش اغازی , نمونه سوال دوره سنجش آغازین , نمونه سوال دوره ضمن خدمت سنجش آغازین , نمونه سوال سنجش آغازین , نمونه سوال سنجش آغازین هفتم , نمونه سوال ضمن خدمت سنجش آغازین , نمونه سوال ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی آغازین , نمونه سوال کامل برای ضمن خدمت سنجش آغازین , نمونه سوال و جواب ضمن خدمت سنجش آغازین , نمونه سوالات آزمون سنجش آغازین , نمونه سوالات تستی خدمت سنجش آغازین , نمونه سوالات دوره سنجش آغازین , نمونه سوالات دوره سنجش و ارزشیابی آغازین , نمونه سوالات دوره ضمن خدمت سنجش آغازین , نمونه سوالات سنجش و ارزشیابی آغازین , نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش آغازین , نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی آغازین , نمونه سوالات و منابع ضمن خدمت سنجش آغازین , آزمون سنجش آغازین , آزمون سنجش آغازین مرات , آزمون سنجش وارزشیابی آغازین , آزمون ضمن خدمت سنجش آغازین , آزمون نهایی سنجش آغازین , آغازین سنجش خدمت ضمن , آغازین سنجش خدمت ضمن برای سوالات دانلود , امتحان سنجش آغازین , ثبت نام در دوره ضمن خدمت سنجش آغازین , ثبت نام دوره ضمن خدمت سنج ,
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون های تیمز

شنبه 3 شهريور 1397
16:09
آزمون ضمن خدمت

کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون های تیمز

لینک دانلود :نمونه سوالات آزمون های تیمز

جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون های تیمز

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون های تیمز می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون های تیمز آن زیر می باشد:

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون های تیمز:

1.نمونه سوالات شماره ۱ با 200 سوال همراه با جواب

2.نمونه سوالات شماره ۲ با 50 سوال همراه با جواب

3.نمونه سوالات شماره ۳ با 30 سوال همراه با جواب

4.نمونه سوالات شماره ۴ با 100 سوال همراه با جواب

5.نمونه سوالات شماره ۵ با 20 سوال همراه با جواب

لینک دانلود :نمونه سوالات آزمون های تیمز

بیش از 400 سوال پر تکرار . ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون های تیمز می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت آزمون های تیمز می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی آن برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت آزمون های تیمز طبقه بندی شده است.

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالا ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ... عضو کانال شوید:

لینک دانلود :نمونه سوالات آزمون های تیمز


برچسب ها: منابع و سوالات آزمون های تیمز , نمونه سوال , نمونه سوال آزمون های تیمز , نمونه سوال رایگان آزمون های تیمز , نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون های تیمز , آزمون دوره ضمن خدمت آزمون های تیمز فرهنگیان , آموزش مجازی ضمن خدمت آزمون های تیمز , اپلیکیشن ضمن خدمت آزمون های تیمز , امتحان ضمن خدمت آزمون های تیمز فرهنگیان , تاریخ ضمن خدمت آزمون های تیمز , ثبت نام دوره ضمن خدمت آزمون های تیمز , ثبت نام ضمن خدمت آزمون های تیمز , دانلود منابع و نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده , دانلود منابع و نمونه سوالات ضمن خدمت آزادی معنوی , دانلود نمونه سوالات آزمون های تیمز , دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت آزمون های تیمز , دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون های تیمز , دوره ضمن خدمت آزمون های تیمز , دوره ضمن خدمت آزمون های تیمز فرهنگيان , دوره ضمن خدمت سایت آزمون های تیمز , دوره های ضمن خدمت آزمون های تیمز , دوره ی ضمن خدمت آزمون های تیمز فرهنگیان , زمان ثبت نام ضمن خدمت آزمون های تیمز , سامانه ضمن خدمت آزمون های تیمز فرهنگیان , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان , سايت ضمن خدمت آزمون های تیمز , سایت ثب ,
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

شنبه 27 مرداد 1397
12:52
آزمون ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی زیر می باشد:

لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی:

بیش از 100 سوال آزمون واقعی

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال با جواب
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال با جواب
 3. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال با جواب
 4. نمونه سوالات شماره 3 با 25 سوال
 5. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال با جواب
 6. لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

نکته مهم : ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ارزشیابی كیفی توصیفی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالا ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ... عضو کانال شوید:

کانال تلگرام: https://t.me/dabirfile

کانال سروش: http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا: http://eitaa.com/dabirfile

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

شنبه 27 مرداد 1397
12:23
آزمون ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی زیر می باشد:

لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی:

بیش از 100 سوال آزمون واقعی

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال با جواب
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال با جواب
 3. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال با جواب
 4. نمونه سوالات شماره 3 با 25 سوال
 5. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال با جواب
 6. لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

نکته مهم : ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ارزشیابی كیفی توصیفی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالا ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ... عضو کانال شوید:

کانال تلگرام: https://t.me/dabirfile

کانال سروش: http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا: http://eitaa.com/dabirfile

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

چهارشنبه 24 مرداد 1397
10:53
آزمون ضمن خدمت

کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی آن زیر می باشد:

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت روانشناسی برنامه ریزی آموزشی:

1.نمونه سوالات شماره ۱ با 200 سوال همراه با جواب

2.نمونه سوالات شماره ۲ با 50 سوال همراه با جواب

3.نمونه سوالات شماره ۳ با 30 سوال همراه با جواب

4.نمونه سوالات شماره ۴ با 100 سوال همراه با جواب

5.نمونه سوالات شماره ۵ با 20 سوال همراه با جواب

لینک دانلود:ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

بیش از 400 سوال پر تکرار . ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی آن برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی طبقه بندی شده است.

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

لینک دانلود:ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالا ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ... عضو کانال شوید:

کانال تلگرام: https://t.me/dabirfile

کانال سروش: http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا: http://eitaa.com/dabirfile

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

لینک دانلود:ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

چهارشنبه 24 مرداد 1397
10:39
آزمون ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی زیر می باشد:

لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی:

بیش از 100 سوال آزمون واقعی

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال با جواب
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال با جواب
 3. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال با جواب
 4. نمونه سوالات شماره 3 با 25 سوال
 5. نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال با جواب
 6. لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

نکته مهم : ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ارزشیابی كیفی توصیفی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالا ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ... عضو کانال شوید:

کانال تلگرام: https://t.me/dabirfile

کانال سروش: http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا: http://eitaa.com/dabirfile

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

لینک دانلود:ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آزمون ضمن خدمت است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات