آزمون ضمن خدمت - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
دفتر خاطره نویسی نوروز 98 و داستان نویسی نوروز 98 پیک نوروزی 1398

<div class="mceTemp"> </div><p>توجه به حذف <a href="http://filesatan.ir/">پیک نوروزی</a> از وضعیت درسی دانش آموزان ما بر آن شدیم که تکلیف نوروزی و فایل داستان نویسی و خاطره نویسی ویژه بهار 1398 را برای فرزندان شما تدوین نماییم که این تکالیف و داستان های نوروزی با وضعیت توصیف سازگار و بسیار ساده و کاربردی می باشند.دانلود پیک نوروزی سال 1398 تمام پایه ها</p><p>مهمترین مزیت های این داستان ها و تکالیف نوروزی سال 1398:<br />تنها داستان و تکلیف نوروزی طراحی شده موجود در اینترنت برای نوروز 1398<br />طراحی تمامی داستان ها و تکالیف بر اساس آخرین ویرایش کتابها<br />امکان پرینت و تکثیر ار تمامی داستان ها و خاطرات و تکالیف جهت ارائه به دانش آموزان مدارس<br />استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش آموزان<br />رعایت بودجه بندی در طراحی تمرین ها در این تکلیف نوروزی<br />عدم وجود نوشته های تبلیغاتی (آدرس سایت،نام نویسنده،نام گرافیست و …) در صفحات این تکلیف نوروزی<br />خرید آنلاین و دریایفت همان لحظه فایل<br />پشتیبانی آنلاین از طریق تلگرام و ایمیل<br />امکان خرید تلگرامی و پیامک</p><p>[caption id="attachment_411" align="alignnone" width="300"]<img class="size-medium wp-image-411" src="http://filesatan.ir/wp-content/uploads/2019/03/avval-300x300.jpg" alt="دانلود پیک نوروزی 98 |عید نوروز 98| پایه اول تا ششم ابتدایی" width="300" height="300" /> دانلود پیک نوروزی سال 1398[/caption]</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>راهنمای دانلود و دریافت : <span style="color: rgb(0, 0, 128);">لطفا بر روی پایه مورد نظر کلیک فرمایید تا به صفحه مورد نظر منتقل شوید.</span></strong></span></p><h3> </h3><p> </p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/packij-kamal-pik-97/"><em><strong>دانلود پکیج کامل پیک های نوروزی سال ۱۳۹۸تمام مقاطع(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><div> </div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><em><a style="color: rgb(0, 0, 128);" href="http://filesatan.ir/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-1398/"><strong>دانلود دفتر خاطرات نوروزی 98</strong></a></em><em><strong><span style="font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman", serif;"><u>(جهت دانلود کلیک کن)</u></span></strong></em></span></div><div> </div><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-paea-aval-sal-1397/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه اول ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه اول دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><a style="color: rgb(0, 51, 102);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-norozi-paea-dovom-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه دوم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><strong><a style="color: rgb(0, 51, 102);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه دوم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-norozi-sevom-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه سوم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه سوم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em><strong> </strong></em></span></div><div> </div><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><a style="color: rgb(0, 0, 128);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-norozi-kelas-charom-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه چهارم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><a style="color: rgb(0, 0, 128);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه چهارم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%8A%D9%83-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B3%D8%A7/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه پنجم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه پنجم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><a style="color: rgb(0, 51, 102);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-sheshom-dabestan-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه ششم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><div><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><strong><a style="color: rgb(0, 51, 102);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B4/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه ششم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></div><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-pidh-dabestani-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی نوآموزان پیش دبستانی و مهد کودک سال ۱۳۹۸</strong></em></a></span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-97/"><em>دانلود کاملترین بهارانه داستانی پیش دبستانی 98(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></div><div><em><strong> </strong></em></div><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>همچنین برای دریافت آپدیت نمونه جدید تکالیف ، اخبار  و ارسال پیام به مدیر سایت  عضو کانال شوید:</strong></span></p><p><strong>کانال تلگرام:</strong>  <a href="https://t.me/dabirfile">https://t.me/dabirfile</a></p><p><strong>کانال سروش: </strong>http://Sapp.ir/dabiranfile</p><p><strong>کانال ایتا:</strong> http://eitaa.com/dabirfile</p>


ارسال شده در تاریخ : جمعه 24 اسفند 1397 - 15:16 توسط : zemenkhedmat
آخرین مطالب :
دانلود پروژه مهر 98 جمعه 14 تير 1398
سوالات ضمن خدمت پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر دانش آموزان پنجشنبه 30 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی چهارشنبه 29 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت آموزش خانواده شنبه 18 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت آموزش و بهسازی منابع انسانی در مدرس پنجشنبه 9 خرداد 1398
دانلود سوالات ضمن خدمت دفاع مقدس چهارشنبه 8 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت نظارت و راهنمایی آموزشی شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت شاداب سازی شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت رهبری آموزشی شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت مدیریت مشارکتی شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت اصول و راهبردهای تدریس و ارزشیابی جمعه 3 خرداد 1398
پرسش مهر 99-98 :پرسش مهر بیستم, پاسخ به پرسش مهر دوشنبه 30 ارديبهشت 1398
دانلود پروژه مهر ۹۹-۹۸ دوشنبه 30 ارديبهشت 1398
نمونه سوالات ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری 29 ارديبهشت 1398

مطالب تصادفی :
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت درس پژوهی 29 ارديبهشت 1398
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت توسعه فردی 29 ارديبهشت 1398
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ 29 ارديبهشت 1398
دانلود سوالات آزمون سند تحول بنیادین 29 ارديبهشت 1398
پرسش مهر ۱۳۹۷ 29 ارديبهشت 1398
سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی استان سمنان 29 ارديبهشت 1398
سوالات ضمن خدمت جامعه شناسی آموزش و پرورش 29 ارديبهشت 1398
پرسش مهر 99-98 :پرسش مهر بیستم, پاسخ به پرسش مهر 29 ارديبهشت 1398
دانلود مقاله پرسش مهر 97 29 ارديبهشت 1398
نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های عمومی تربیت بدنی 29 ارديبهشت 1398
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت 29 ارديبهشت 1398
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت 29 ارديبهشت 1398
دانلود مقاله روانشناسی دیکته نویسی 29 ارديبهشت 1398
سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی استان البرز 29 ارديبهشت 1398
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی 29 ارديبهشت 1398