آزمون ضمن خدمت - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
دفتر خاطره نویسی نوروز 98 و داستان نویسی نوروز 98 پیک نوروزی 1398

<div class="mceTemp"> </div><p>توجه به حذف <a href="http://filesatan.ir/">پیک نوروزی</a> از وضعیت درسی دانش آموزان ما بر آن شدیم که تکلیف نوروزی و فایل داستان نویسی و خاطره نویسی ویژه بهار 1398 را برای فرزندان شما تدوین نماییم که این تکالیف و داستان های نوروزی با وضعیت توصیف سازگار و بسیار ساده و کاربردی می باشند.دانلود پیک نوروزی سال 1398 تمام پایه ها</p><p>مهمترین مزیت های این داستان ها و تکالیف نوروزی سال 1398:<br />تنها داستان و تکلیف نوروزی طراحی شده موجود در اینترنت برای نوروز 1398<br />طراحی تمامی داستان ها و تکالیف بر اساس آخرین ویرایش کتابها<br />امکان پرینت و تکثیر ار تمامی داستان ها و خاطرات و تکالیف جهت ارائه به دانش آموزان مدارس<br />استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آخرین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش آموزان<br />رعایت بودجه بندی در طراحی تمرین ها در این تکلیف نوروزی<br />عدم وجود نوشته های تبلیغاتی (آدرس سایت،نام نویسنده،نام گرافیست و …) در صفحات این تکلیف نوروزی<br />خرید آنلاین و دریایفت همان لحظه فایل<br />پشتیبانی آنلاین از طریق تلگرام و ایمیل<br />امکان خرید تلگرامی و پیامک</p><p>[caption id="attachment_411" align="alignnone" width="300"]<img class="size-medium wp-image-411" src="http://filesatan.ir/wp-content/uploads/2019/03/avval-300x300.jpg" alt="دانلود پیک نوروزی 98 |عید نوروز 98| پایه اول تا ششم ابتدایی" width="300" height="300" /> دانلود پیک نوروزی سال 1398[/caption]</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>راهنمای دانلود و دریافت : <span style="color: rgb(0, 0, 128);">لطفا بر روی پایه مورد نظر کلیک فرمایید تا به صفحه مورد نظر منتقل شوید.</span></strong></span></p><h3> </h3><p> </p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/packij-kamal-pik-97/"><em><strong>دانلود پکیج کامل پیک های نوروزی سال ۱۳۹۸تمام مقاطع(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><div> </div><div><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><em><a style="color: rgb(0, 0, 128);" href="http://filesatan.ir/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-1398/"><strong>دانلود دفتر خاطرات نوروزی 98</strong></a></em><em><strong><span style="font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman", serif;"><u>(جهت دانلود کلیک کن)</u></span></strong></em></span></div><div> </div><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-paea-aval-sal-1397/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه اول ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه اول دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><a style="color: rgb(0, 51, 102);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-norozi-paea-dovom-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه دوم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><strong><a style="color: rgb(0, 51, 102);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه دوم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-norozi-sevom-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه سوم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه سوم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em><strong> </strong></em></span></div><div> </div><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><a style="color: rgb(0, 0, 128);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-norozi-kelas-charom-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه چهارم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><a style="color: rgb(0, 0, 128);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه چهارم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%8A%D9%83-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B3%D8%A7/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه پنجم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%86/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه پنجم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></p><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><a style="color: rgb(0, 51, 102);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-sheshom-dabestan-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی پایه ششم ابتدایی سال ۱۳۹۸(جهت دانلود کلیک کن)</strong></em></a></span></p><div><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><strong><a style="color: rgb(0, 51, 102);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B4/" rel="nofollow"><em>دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه ششم دبستان نوروز 1398(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></div><div><em><strong> </strong></em></div><div> </div><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="https://dabiranfile.ir/downloads/pik-pidh-dabestani-97/"><em><strong>دانلود پیک نوروزی نوآموزان پیش دبستانی و مهد کودک سال ۱۳۹۸</strong></em></a></span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-97/"><em>دانلود کاملترین بهارانه داستانی پیش دبستانی 98(جهت دانلود کلیک کن)</em></a></strong></span></div><div><em><strong> </strong></em></div><p><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>همچنین برای دریافت آپدیت نمونه جدید تکالیف ، اخبار  و ارسال پیام به مدیر سایت  عضو کانال شوید:</strong></span></p><p><strong>کانال تلگرام:</strong>  <a href="https://t.me/dabirfile">https://t.me/dabirfile</a></p><p><strong>کانال سروش: </strong>http://Sapp.ir/dabiranfile</p><p><strong>کانال ایتا:</strong> http://eitaa.com/dabirfile</p>


ارسال شده در تاریخ : جمعه 24 اسفند 1397 - 15:16 توسط : zemenkhedmat
آخرین مطالب :
پرسش مهر 99-98 :پرسش مهر بیستم, پاسخ به پرسش مهر چهارشنبه 28 فروردين 1398
مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹ جمعه 23 فروردين 1398
دفتر خاطره نویسی نوروز 98 و داستان نویسی نوروز 98 پیک نوروزی 1398 جمعه 24 اسفند 1397
دفتر خاطره نويسي نوروز 98 و داستان نويسي نوروز 98 پيک نوروزي 98 19 اسفند 1397
سوالات ضمن خدمت پرورش خلاقیت دانش آموزان 5 اسفند 1397
دانلود مقاله روانشناسی دیکته نویسی سه شنبه 23 بهمن 1397
آزمون املای تشخیصی درس به درس پایه سوم ابتدایی تمام دروس سه شنبه 23 بهمن 1397
نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت‌های کارآفرینی دوشنبه 22 بهمن 1397
نمونه سوالات ضمن خدمت پرورش مهارت های عاطفی اجتماعی كودك چهارشنبه 17 بهمن 1397
نمونه سوالات ضمن خدمت تفسیر سوره اسرا شنبه 13 بهمن 1397
نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های فردی و اجتماعی شنبه 13 بهمن 1397
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده 28 جمعه 12 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفسیر سوره واقعه سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 9 بهمن 1397

مطالب تصادفی :
دانلود بهترین مقاله در رابطه با پرسش مهر 97 ریاست جمهوری سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای در مدرسه سه شنبه 9 بهمن 1397
نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس سه شنبه 9 بهمن 1397
نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های فردی و اجتماعی سه شنبه 9 بهمن 1397
سوالات ضمن خدمت خانواده متعالی در اسلام سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت زندگی سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سه شنبه 9 بهمن 1397
سوالات ضمن خدمت بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی + منابع آموزشی سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت سه شنبه 9 بهمن 1397
پرسش مهر 99-98 :پرسش مهر بیستم, پاسخ به پرسش مهر سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود پروژه مهر 97-98 سه شنبه 9 بهمن 1397
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت درس پژوهی سه شنبه 9 بهمن 1397